• โรงพยาบาลคลองหาด
    ยินดีต้อนรับ
    "Welcome To KHLONG HAT Hospital"

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV : เอชพีวี) ในหญิงไทย อายุ 11-20 ปี

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV : เอชพีวี) ในหญิงไทย อายุ 11-20 ปี เดือนธันวาคม 2566 ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.30 น. ที่ค[...] . อ่านต่อ

4 ธ.ค.
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

        วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล[...] . อ่านต่อ

30 พ.ย.
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KICK OFF นโยบาย QUICK WIN การเปิดให้บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (HOME WARD )

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

     นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KI[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นายแพทย์จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด

“โรงพยาบาลคลองหาดเป็นต้นแบบการจัดการสาธารณสุขชายแดน ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ สู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน”

ค่านิยมร่วม KLONG HAT : K =Knowledge (การมีองค์ความรู้ ตามสาขาวิชาชีพ) L = Learning (มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี) O = Obduracy (ความอดทน มีความเพียรในการทำงาน) N = Network (เชื่อมโยงเครือข่าย/ภาคีเครือข่ายต่างๆทำงานรูปแบบบูรณาการ) G = Good Governance (ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน) H = Hospitality and Happiness (ให้บริการด้วยความอบอุ่นได้ใจ เอื้ออาทรและความสุข) A = Accoutability (ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและสาธารณะ) T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ)