• โรงพยาบาลคลองหาด
    ยินดีต้อนรับ
    "Welcome To KHLONG HAT Hospital"

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 เม.ย.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน [...] . อ่านต่อ

30 มี.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศสำหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

จังหวัดสระแก้วได้มีโครงการจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศสำหรับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เ[...] . อ่านต่อ

เรา "พร้อม" ดูแลสุขภาพ...

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

นายแพทย์จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด

“โรงพยาบาลคลองหาดเป็นต้นแบบการจัดการสาธารณสุขชายแดน ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ สู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน”

ค่านิยมร่วม KLONG HAT : K =Knowledge (การมีองค์ความรู้ ตามสาขาวิชาชีพ) L = Learning (มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี) O = Obduracy (ความอดทน มีความเพียรในการทำงาน) N = Network (เชื่อมโยงเครือข่าย/ภาคีเครือข่ายต่างๆทำงานรูปแบบบูรณาการ) G = Good Governance (ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน) H = Hospitality and Happiness (ให้บริการด้วยความอบอุ่นได้ใจ เอื้ออาทรและความสุข) A = Accoutability (ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและสาธารณะ) T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ)