• โรงพยาบาลคลองหาด
    ยินดีต้อนรับ
    "Welcome To KHLONG HAT Hospital"

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ก.ย.
ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลคลองหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในโ[...] . อ่านต่อ

“โรงพยาบาลคลองหาดเป็นต้นแบบการจัดการสาธารณสุขชายแดน ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ สู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน”

ค่านิยมร่วม KLONG HAT : K =Knowledge (การมีองค์ความรู้ ตามสาขาวิชาชีพ) L = Learning (มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี) O = Obduracy (ความอดทน มีความเพียรในการทำงาน) N = Network (เชื่อมโยงเครือข่าย/ภาคีเครือข่ายต่างๆทำงานรูปแบบบูรณาการ) G = Good Governance (ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน) H = Hospitality and Happiness (ให้บริการด้วยความอบอุ่นได้ใจ เอื้ออาทรและความสุข) A = Accoutability (ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและสาธารณะ) T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ)